blogers
موسسه آموزش عالی خوارزمی نور


خلاصه آیین نامه آموزشی

نام نویسی

ماده 2 :

پذیرفته شدگان آزمون ورودی ، موظفند در مهلت هایی که توسط دانشگاه اعلام می شود برای نام نویسی و انتخاب واحد مراجعه نمایند عدم مراجعه برای نام نویسی در نخستین نیمسال تحصیلی پس از اعلام نتایج آزمون ، انصراف از تحصیل تلقی خواهد شد .

ماده 3 :

دانشجو موظف است در هر نیمسال ، در زمانی که دانشگاه اعلام می کند برای ادامه تحصیل و انتخاب واحد به اداره آموزش مراجعه کند . عدم مراجعه دانشجو برای نام نویسی بدون اطلاع و عذر موجه در یک نیمسال ، بمنزله انصراف از تحصیل است . در صورت تاخیر و یا عذر موجه ، حق انتخاب واحد و ادامه تحصیل را در آن نیمسال ندارد ولی آن نیمسال جزو مدت مجاز تحصیل وی محسوب می شود .

تبصره :

 دانشجو موظف است عذر موجه خود را در خود داری از نام نویسی با دلایل مستند ، بطور مکتوب در اولین ماه بعد از آغاز هر نیمسال تحصیلی ، به اداره آموزش دانشگاه اطلاع دهد .

سال تحصیلی

ماده 6 :

هر سال تحصیلی مرکب از دو نیمسال تحصیلی و عندالزوم یک دوره تابستانی است و هر نیمسال شامل 16 هفته و هر دوره تابستانی شامل 6 هفته آموزش است .

تبصره :

مدت امتحانات پایان نیمسال یا پایان دوره تابستانی جزو مدت آموزش محسوب نمی شود .

واحدهای درسی و طول مدت تحصیلی

ماده 11 :

هر دانشجو می تواند در هر نیمسال تحصیلی حداقل 12 و حداکثر 20 واحد درسی را انتخاب کند .

تبصره 1 :

در آخرین نیمسال تحصیلی ، دانشجو از رعایت شرط انتخاب حداقل 12 واحد معاف است .

تبصره 2 :

در صورتیکه دانشجو برای فراغت از تحصیل تنها یک درس باقیمانده داشته باشد ، با نظر دانشگاه و تایید استاد مربوط ، می تواند امتحان آن درس را در طول نیمسال از طریق معرفی به استاد بگذارند .  

تبصره 3 :

اگر دانشجویی در یک نیمسال میانگین کل نمراتش حداقل 17 باشد ، می تواند با نظر دانشگاه در نیمسال بعد حداکثر تا 24 واحد درسی را انتخاب کند .

تبصره 4 :

در مواردی که دانشجو برای فراغت از تحصیل حداکثر 24 واحد باقیمانده داشته باشد ، حتی اگر مشروط باشد ، با نظر دانشگاه می تواند تمامی واحدهای باقی مانده را در یک نیمسال انتخاب کند .

تبصره 5 :

تعداد واحدهای انتخابی در دوره تابستانی حداکثر 6 واحد درسی است .

دروس پیشنیاز

ماده 12 :

آن دسته از پذیرفته شدگان آزمون سراسری ورودی دانشگاهها در دوره های کاردانی ، کارشناسی و کارشناسی ارشد پیوسته درهمه رشته های تحصیلی که نمره خام امتحان آنها در ازمون ورودی ، در یک یا چند درس ، به تشخیص شورای آموزشی دانشگاه پذیرنده ، از حد نصاب معینی کمتر باشد ، موظفند حسب نیاز رشته دروسی را که دانشگاه تعیین میکند به عنوان دروس جبرانی یا ( پیشنیاز دانشگاهی ) علاوه بر دروس مندرج در برنامه مصوب بگذارنند .  

تبصره 1 :

تعیین نوع درس ، تعداد واحد ریز مواد ، نحوه ارائه ، و زمان تدریس دروس پیشنیاز دانشگاهی بر عهده شورای آموزشی دانشگاه پذیرنده است .

تبصره 3 :

ارائه دروس پیشنیاز دانشگاهی و چگونگی اجرای آنها در دانشگاهها ، از هر حیث مانند دروس دانشگاهی و تابع مقررات آموزشی عالی است نمره این دروس در کارنامه دانشجو ثبت و در میانگین نمرات پایان نیمسال و همچنین در میانگین کل نمرات دانشجو ، محاسبه می شود و در مشروطی ، قبولی یاردی دانشجو نیز تاثیر دارد .

تبصره 4 :

به حداکثر طول دوره تحصیل دانشجویانی که حداقل 8 واحد از دروس پیشنیاز دانشگاهی را گذرانده باشند یک نیمسال تحصیلی افزوده می شود .

طول دوره

ماده 13 :

حداکثر مدت مجاز تحصیلی در دوره های کاردانی و کارشناسی ناپیوسته 3 سال و در دوره های کارشناسی پیوسته 6 سال است . در صورتی که دانشجو نتواند واحدهای دوره را در حداکثر مدت مجاز تحصیل با موفقیت بگذراند ، از دانشگاه مربوط اخراج می شود .


حضور در جلسات درس

ماده 14 :

حضور دانشجو در تمام جلسات مربوط به هر درس الزامی است و ساعات غیبت دانشجو در هر درس نباید از16/3  مجموع ساعات آن درس تجاوز کند ، در غیر این صورت نمره دانشجو در آن درس صفر محسوب می شود .

تبصره 1 :

در صورتیکه غیبت دانشجو در هر درس بیش از 16/3  باشد ولی غیبت موجه تشخیص داده شود ، آن درس حذف می شود . در این حال رعایت حد نصاب 12 واحد در نیمسال برای وی الزامی نیست . ولی نیمسال مذکور به عنوان یک نیمسال کامل جزو سنوات تحصیلی دانشجو محسوب می شود .

تبصره 2 :

غیبت در جلسات دو هفته اول هر درس ، به دلیل حذف و اضافه یا به هر دلیل دیگر مجاز نیست و در صورت پیشامد جزو 16/3  غیبت دانشجو محسوب می شود .

غیبت در امتحان

ماده 15 :

غیبت غیر موجه در امتحان هر درس به منزله گرفتن نمره صفر در امتحان آن درس است و غیبت موجه  در امتحان هر درس موجب حذف آن درس می گردد .

ماده 16 :

تشخیص موجه بودن غیبت در جلسات درس و امتحان بر عهده شورای آموزشی دانشگاه یا کمیته منتخب آن شورا است .

حذف و اضافه

ماده 17 :

دانشجو می تواند در هر نیمسال تحصیلی ، فقط در مهلتی کمتر از دو هفته ، پس از شروع نیمسال تحصیلی حداکثر دو درس انتخابی خود را با دو درس دیگر جابجا نماید ، مشروط برآنکه تعداد واحدهای انتخابی وی از حد مقرر تجاوز نکند .

 

ماده 18 :

در صورت حذف اضطراری ، دانشجو می تواند تا 5 هفته به پایان نیمسال تحصیلی مانده ، فقط یکی از درسهای نظری خود را تایید گروه آموزشی مربوط حذف کند ، مشروط بر آنکه اولاً غیبت دانشجو در آن درس بیش از 16/3  مجموع ساعات آن درس نباشد و ثانیاً ، تعداد واحدهای باقیمانده وی از 12 واحد کمتر نشود .


ماده 19 :

حذف کلیه درس های اخذ شده در یک نیمسال ، تنها در صورتی مجاز است که بنا به تشخیص شورای آموزشی دانشگاه ، دانشجو قادر به ادامه تحصیل در آن نیمسال نباشد ، در این صورت نیمسال مزبور جزو حداکثر مجاز تحصیل دانشجومحسوب خواهد شد .

معیارهای ارزیابی

ماده 20 :

ارزیابی پیشرفت دانشجو در هر درس بر اساس میزان حضور و فعالیت در کلاس ، انجام تکالیف درسی و نتایج امتحانات بین نیمسال و پایان نیمسال صورت می گیرد و استاد هر درس مرجع ارزیابی دانشجو در آن درس است .

تبصره :

برگزاری امتحان پایان نیمسال برای هر درس الزامی است .

ماده 21 :

معیار ارزیابی پیشرفت تحصیلی دانشجو نمره درس است و نمرات دانشجو در هر درس به صورت عددی بین صفر تا بیست تعیین می شود .

ماده 22 :

حداقل نمره قبولی در هر درس 10 است . دانشجویی که در هر یک از دروس الزامی مردود شود ، در اولین فرصت ، ملزم به تکرار آن است . با این حال نمرات کلیه دروس اعم از قبولی و ردی در کارنامه دانشجو ثبت و در محاسبه میانگین منظور می شود .

تبصره :

اگر دانشجویی در یک درس اختیاری مردود شد به جای آن درس میتواند از جدول دروس انتخابی در برنامه مصوب ، درس دیگری را انتخاب کند .

درس ناتمام

ماده 23 :

در موارد استثنایی ، نمره تمرین دبیری ، کارآموزی و کارورزی ، عملیات صحرایی ، کار در عرصه  و دروسی که در برنامه آموزشی مصوب ، توام با پروژه ارائه می شود ، در ص.رتی که به تشخیص استاد و تأیید گروه آموزشی مربوط ، تکمیل آن ها در طول نیمسال تحصیلی میسر نباشد ، ناتمام تلقی می گردد . نمره ناتمام باید حداکثر تا پایان نیمسال بعد به نمره قطعی تبدیل گردد .

اعلام نمرات

تبصره :

نمره پس از اعلام به آموزش کل دانشگاه غیر قابل تغییر است .

نام نویسی مشروط

ماده 27 :

میانگین نمرات دانشجو در هیچ نیمسال تحصیلی نباید کمتر از 12 باشد . در غیر این صورت نام نویسی دانشجو در نمیسال بعد به صورت مشروط خواهد بود .

تبصره :

هر دانشگاه موظف است موضوع مشروط بودن دانشجو در هر بار به وی کتباً اطلاع دهد و یک نسخه از آن را در پرونده دانشجو ضبط نماید . با این وصف قصور در اخطار به وی از طرف دانشگاه و یا اظهار بی اطلاعی دانشجو از این امر ، مانعی در اجرای مقررات نخواهد بود .

ماده 28 :

دانشجویی که به صورت مشروط نام نویسی می کند ، جز در آخرین نیمسال تحصیلی حق انتخاب بیش از 14 واحد درسی در آن نیمسال را ندارد .

اخراج دانشجوی مشروط 

ماده 29 :

در صورتی که میانگین نمرات دانشجو در هر یک از دوره های کارشناسی و کارشناسی ارشد پیوسته در سه نیمسال متوالی یا 4 نیمسال متناوب و در دوره های کاردانی و کارشناسی ناپیوسته در دو نیمسال تحصیلی ، اعم از متوالی یا متناوب ، از 12 کمتر باشد ، در هر مرحله ای که باشد ، از ادامه تحصیل محروم می شود .

ماده 30 :

دانشجویی که به لحاظ مشروط شدن بیش از حد از ادامه تحصیل در دوره کارشناسی محروم می شود ، در صورتی که واحدهای مقطع پایین تر رشته مربوط را تا سقف مجاز با موفقیت گذرانده باشد و میانگین کل او در این واحدها کمتر از 12 نباشد ، می تواند با رعایت سایر ضوابط مربوط ، مدرک مرسوم مقطع پایین تر را در آن رشته دریافت کند .

مرخصی تحصیلی

ماده 33 :

دانشجو می تواند در هر یک از دوره های کاردانی و کارشناسی ناپیوسته حداکثربرای 1 نیمسال و در دوره کارشناسی پیوسته برای 2 نیمسال متوالی یا متناوب مرخصی تحصیلی استفاده کند .

تبصره :

مدت مرخصی تحصیلی ، جزو حداکثر مدت تحصیل دانشجو در هر دوره محسوب می شود .

انصراف از تحصیل

ماده 35 :

ترک تحصیل بدون کسب اجازه از دانشگاه محل تحصیل ، انصراف از تحصیل محسوب می شود و دانشجو منصرف از تحصیل ، حق ادامه تحصیل ندارد .

ماده 36 :

دانشجویی که بخواهد از تحصیل منصرف شود ، باید در خواست انصراف خود را شخصاً به اداره آموزش دانشگاه تسلیم نماید . این دانشجو مجاز است فقط برای یک بار در فاصله یک ماه از تاریخ درخواست ، تقاضای انصراف خود را پس بگیرد . پس از انقضای این مهلت ، حکم انصراف از تحصیل وی صادر می شود و دانشجو پس از آن ، حق ادامه تحصیل در آن دوره را ندارد .

تبصره 1 :

دانشجوی منصرف از تحصیل موظف است به کلیه تعهداتی که در دوران تحصیل سپرده است ، عمل کند .

تبصره 2 :

تحصیل مجدد دانشجوی منصرف از تحصیل موکول به شرکت و قبولی در آزمون سراسری بر اساس ضوابط مربوط است .

فراغت از تحصیل

ماده 64 :

دانشجویی که کلیه واحدهای درسی یکی از دوره های کاردانی ، کارشناسی ناپیوسته ، کارشناسی پیوسته و یا کارشناسی ارشد را طبق برنامه مصوب و بر اساس مقررات این آیین نامه با موفقیت گذرانده باشد ، فارغ التحصیل آن دوره شناخته می شود .

ماده 65 :

میانگین کل نمرات دانشجو در پایان دوره تحصیل ، باید حداقل 12 باشد ، تا در رشته تحصیلی خود حسب مورد ، مدرک کاردانی یا کارشناسی دریافت کند . در صورتیکه میانگین نمرات دانشجو از 12 کمتر باشد ، چنانچه از نظر طول تحصیلی ( در دوره کاردانی ) و 2 نیمسال تحصیلی ( در دوره کارشناسی ) مجدداً انتخاب و آن درس را تکرار کند ، تا میانگین کل خود را جبران نماید . در این صورت نمرات دروس تکراری علاوه بر نمرات قبلی ، در کارنامه دانشجو ثبت و در محاسبه میانگین کل نمرات او محسوب می شود .

تبصره 1 :

دانشجویی که نتواند یا نخواهد از مقررات مذکور در این ماده استفاده کند یا علی رغم استفاده از آن نتواند کمبود میانگین کل نمرات خود را جبران نماید ، در صورتی که مقطع تحصیلی او کاردانی است ، از تحصیل محروم و اخراج می شود و در صورتی که در مقطع کارشناسی یا کارشناسی ارشد پیوسته باشد ، بر اساس ماده 30 وتبصره آن می تواند با اخذ مدرک مقطع تحصیلی پایین تر فارغ التحصیل شود.

 

پذیرش واحدهای درسی

ماده 63 :

تبصره 1 :

معادل سازی دروس دانشجوی انتقالی و پذیرفتن دروس توسط گروه های آموزشی ذیربط در دانشگاه پذیرنده انجام می شود .

تبصره 2 :

نمرات دروس پذیرفته از دانشجو در محاسبه میانگین نیمسال محسوب نمی شود ولی در محاسبه میانگین کل دانشجو محسوب خواهد شد .

تبصره 3 :

به ازای هر 20 واحد از دروس پذیرفته شده دانشجو یک نیمسال تحصیلی از حداکثر مدت مجاز تحصیلی وی کاسته می شود .

 

 

گزیده ای از آیین نامه  انضباتی دانشجویان

دانشگاه بعنوان مرکز تولید علم و دانش و یکی از ارکان موثر در حرکت انقلاب و تنویر افکار مردم محسوب می شود و اهمیت نقش دانشجویان به عنوان نخبگان نسل جوان در مراحل مختلف رشد و توسعه پایدار جامعه ، پیروزی انقلاب و تثبیت نظام انکار نا پذیر است . از این روی توجه به مسائل فرهنگی دانشگاه و صیانت از جایگاه و منزلت رفیع آن همواره مورد عنایت خاص بوده است . پاسداری از جایگاه رفیع دانشگاه و کمک به سالم نگه داشتن محیط های آموزشی و پژوهشی و تأمین حقوق عمومی دانشگاهیان از طریق ترغیب دانشجویان به حفظ کرامت دانشجویی و مقابله با بی نظمی ، هنجار شکنی و نادیده گرفتن حقوق فردی و اجتماعی دیگران از اهمیت بسزایی برخوردار است . بدیهی است توجه به شیوه های برخورد صحیح و عالمانه با تخلفات دانشجویی و رعایت تقوا در امر قضاوت و تصمیم گیری جزو اصول اساسی و خدشه ناپذیر تلقی می شود .

آیین نامه انضباطی دانشجویان در سال 1374 به تصویب شورای انقلاب فرهنگی رسید و شیوه نامه اجرایی آن در اسفند ماه سال 1378 با امضای وزرای علوم و بهداشت به دانشگاههای سراسر کشور جهت اجرا ابلاغ شد . بر اساس این آیین نامه کمیته انضباطی دانشجویان یک نهاد رسمی دانشگاه است که از اعضای هیات علمی و دانشجویان تشکیل می شود . این کمیته موظف است ضمن تأکید بر انجام مسئولیت قانونی خود از هر گونه برخوردی که موجبات تحقیر و توهین به دانشجو را فراهم می آورد ، اجتناب ورزد .

گزیده ای از مقررات و اختیارات کمیته های انضباطی دانشجویان

کمیته انضباطی دانشجویان می تواند بر اساس شیوه نامه اجرایی و نوع تخلف یکی از تنبیهات مندرج در جدول بعد را برای متخلفین در نظر بگیرد . در تخلفات شدیدتر ، احکام دیگری در بند های 13 تا 20 شیوه نامه پیش بینی شده که شامل تغییر محل تحصیل ، منع موقت تحصیل به مدت 3 تا 4 سال و یا اخراج از دانشگاه بوده و توسط کمیته مرکزی انضباطی دانشجویان صادر می شود .

 

 

شماره بند مربوط در آیین نامه

تنبیه

1

احضار و اخطار شفاهی

2و3

تذکر و یا اخطار کتبی بدون درج در پرونده

4و5

تذکر و یا توبیخ کتبی با درج در پرونده

6

دادن نمره 25/0 در درس مربوط به تخلف

7

محرومیت تسهیلات رفاهی دانشگاه

8

دریافت خسارت از دانشجو

9و10

منع موقت از تحصیل به مدت یک نیمسال بدون و یا با احتساب در سنوات تحصیل

11و12

منع موقت از تحصیل به مدت دو نیمسال بدون و یا با احتساب در سنوات تحصیل

 

نمونه ای از تخلفات و تنبیهات پیش بینی شده به شرح زیر است :

جعل امضا یا اسناد دانشگاه

متخلف به تنبیهات مندرج در بندهای 3 تا 5 و در صورتی که جعل منجر به قبولی در دروس دانشگاهی و یا تغییر نمره شده باشد ، به بند 6 و یکی از تنبیهات مندرج در بندهای 7 تا 10 محکوم می شود و در مواردی که تخلف سنگین تر باشد ممکن است تنبیهات بندهای 13 تا 20 برای متخلف در نظر گرفته شود .

تقلب در امتحان

متخلف به تنبیه مندرج در بند 6 و یکی از تنبیهات بندهای 1 تا 5 محکوم می شود . در صورت تکرار تخلف یا فرستادن شخص دیگری به جای خود یا شرکت به جای شخص دیگری در امتحان ، تنبیه به یکی از بند های 9 تا 12 قابل تشدید است .

عدم رعایت مقررات دانشگاه

حسب نوع تخلف ، یکی از تنبیهات بندهای 1 تا 10 مورد تخلف اعمال می شود .

اخلال در نظم دانشگاه

متخلف به یکی از تنبیهات مندرج در بندهای 4 تا 10 ( به استثنای بند 6 ) محکوم می شود .

عدم رعایت شئون دانشجویی

بر اساس و یا تکرار تخلف ، متخلف به یکی از تنبیهات مندرج در بندهای 1 تا 9 محکوم می شود .

توضیحات مبسوط تر در مورد تخلفات دانشجویی و مراحل رسیدگی به آن ها از احضار و تشکیل پرونده تا تشکیل کمیته های بدوی و تجدید نظر و صدور حکم ، در آیین نامه انضباطی و شیوه نامه اجرایی آن آمده است .

حقوق دانشجو

این آیین نامه و شیوه نامه آن محرمانه نبوده و دانشجو می تواند با مراجعه به معاونت دانشجویی و فرهنگی یا کتابخانه دانشگاه آن را مطالعه نماید .

دانشجو می تواند در صورت تمایل برای دفاع از خود در جلسه رسیدگی حضور یابد احکام صادره در کمیته انضباطی دانشگاه قابل تجدید نظر بوده و دانشجو می تواند در مهلت قانونی تقاضای تجدید نظر در حکم را نماید .

انتظار می رود دانشجویان عزیز که قشر برگزیده جوانان متعهد و مسلمان این مرز و بوم بوده و یکی از وجوه تمایزشان نسبت به سایرین ، سلامت اخلاقی ایشان است ، با آگاهی نسبت به حقوق و وظایف خود و درک عمیقی که از شأن و منزلت والای خود در محیط دانشگاه دارند در رعایت ضوابط و مقررات دانشگاه کوشا باشند و دیگر دوستان خود را نیز به این مهم و حفظ محیط سالم علمی و در عین حال صمیمی دانشگاه فراخوانند .

توفیقات روز افزون شما دانشجویان عزیز را در تحصیل علوم و فنون و معارف و خدمت به اسلام و جامعه مسلمان ایرانی از درگاه خداوند منان مسالت دارد .

انتقال یا میهمانی دانشجو از این موسسه به موسسه یا دانشگاه دیگر مطلقا ممنوع است .

مدیریت موسسه